Atnaujinta informacija dėl ugdymo karantino metu.

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d.
Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ (
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas
įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus
atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai,
globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurie ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovautis ugdymo
namuose gairėmis https://www.vilniauspakalnute.lt/vaiku-ugdymas-karantino-metu/).
Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo
mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus
neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.
Lankomumo žiniaraštyje tokių vaikų lankomumą žymime raide E.

Susitikimą su Kalėdų seneliu, organizuojame nuotoliniu būdu naudojant skaitmenines
platformas. Paslaugą apmokėsime iš darželio 1,2 proc. pramos fondo.
Organizuojant šventes  laikomės šių pagrindinių principų:
*   griežtos grupių izoliacijos, išlaikant laiko intervalus (3 renginiai per dieną, salė po kiekvienos
grupės renginio dezinfekuojama ir išvėdinama);
*   į įstaigas  nekviečiami pašaliniai asmenis (fotografai, pasakos personažai ir pan.);
*   šventės organizuojamos tik vaikams  (tėveliai nekviečiami);
*   vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiame personalo kaitos);
*   laikomės saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas,
socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
*   vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas;
*   karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;