„ŽVIRBLIUKŲ“ GRUPĖ
4-5 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Aušra Vitkauskienė, mokytoja metodininkė

Padėjėja Nijolė Dūdėnienė

Vaiko saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus.
Čia vaikui suteikiama pasirinkimo laisvė, daugiausia dėmesio skiriama ne rezultatui, bet
ugdymo(si) procesui. Vaikas ugdomas, atsižvelgiant į individualius gebėjimus, kartu su
pedagogėmis kuria, veikia, tyrinėja, žaidžia…
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė
– mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.