Pateisinimo dėl ligos pažyma

Mieli tėveliai,

Informuojame dėl medicininių pažymų formos Nr. 094/a, kurios pateisindavo vaiko darželio nelankymą dėl ligos.

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

Informuojame, kad  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pranešame apie šios pažymos panaikinimą.

Kai vaikas serga prašome Jūsų pateisinti raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo.

Ligos pateisinimo formos pavyzdį galite rasti įstaigos interneto svetainėje, grupėse, raštinėje.

Teisės aktai (mokesčio tvarka, priėmimo tvarka) šiuo metu keičiami. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pritarus, informuosime dėl atnaujintų dokumentų.

Linkime sklandaus bendradarbiavimo su grupės pedagogais, aiškios komunikacijos ir konstruktyvaus požiūrio į permainas.

Atsisiuntimo nuoroda:

ligos pateisinimo