VIZIJA

Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis – šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA

Teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei
pritaikyti jį specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Ugdyti aktyvų, savo gebėjimais pasitikintį,
stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi
mokykloje.

PRIORITETAI
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybė.
2. Moderni, saugi ir sveika vaikų ugdymo(si) aplinka.
3. Vaikų sveikatos stiprinimas ir tobulinimas.
4. Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis klimatas ir bendravimo santykiai.