Savivalda

Darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

1. Darželio taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus,
svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti.
Tarybą sudaro 9 nariai.

Pirmininkas (tėvų atstovas) – Gintarė Ilginienė-Baravykaitė;

Tėvų atstovai: Mindaugas Buckiūnas, Kotryna Baltaduonė, Rūta Motiejutė;

Pedagogų atstovai: Diana Arlauskienė, Aušra Vitkauskienė, Irena Petronytė, Gita Kondrataitė;

Bendruomenės atstovas: Renatas Mizeras – Architektų seniūnaitis

2. Pedagogų taryba – ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei
visi darželyje dirbantys pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

3. Metodinė taryba – išrinkta ir aprobuota pedagogų tarybos posėdyje,– padeda
efektyviai organizuoti ugdymo procesą, padeda įgyvendinti ugdymo uždavinius.

4. Darželyje nuolat veikia komisijos:

 • Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriausįsakymu);
  Pirmininkas – Zita Franckevičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui
  Pirmininko pavaduotoja – Daiva Audarienė, logopedė
  Sekretorė – Vera Kirpikova, pedagogė
  Nariai – Indrė Stefanovičė, psichologė
  Diana Arlauskienė, pedagogė
  Aušra Vitkauskienė, pedagogė
 • Pedagogų atestacijos komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti
  direktoriaus įsakymu);

5. Darbo taryba (atstovauja darbuotojų interesus pagal darbo kodeksą)

Skip to content