„NYKŠTUKŲ“ GRUPĖ
4-5 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Daiva Stašauskienė, vyresnioji mokytoja.
Pedagogė Romualda Stuinienė, mokytoja.
Padėjėja Nijolė Kislienė

Mums svarbus kiekvienas vaikas, atsižvelgiame į vaiko individualias pažintines ir kūrybines
galias, stebime jo pažangą ir planuojame ugdymo(si) turinį. Kuriame savitą aplinką, kuri
skatina norą pažinti, kurti, bendrauti su kitais vaikais.
Siekiame padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, mokėjimo mokytis
pradmenis.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.