Vaikus prašome atvesti iki 9 val.

Jei susirgote ar dėl kitos priežasties neateisite, praneškite iki 9 val.

Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pranešame apie šios pažymos panaikinimą. Kai vaikas serga prašome Jūsų pateisinti raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo. Ligos pateisinimo formos pavyzdį galite rasti įstaigos interneto svetainėje (parsisiųsti čia), grupėse, raštinėje.

Grupę lanko tik sveiki vaikai – be slogos, kosulio ir be vaistų.

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti
nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms
šeimoms.

. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas
pažymas;
– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos
metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;
– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių
individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar
individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas
ne darbo dienų skaičius;
– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis
vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus
prašymą;
– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);
– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo
remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo
grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;
– jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos
nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl
ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas
serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt
svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už
maitinimą mokamas).
Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:
– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas
vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo
pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių,
kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks
24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo
lygis.

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki
einamojo mėnesio 25 dienos.

.

Mokestis už darželį mokamas iki 20 mėnesio dienos: kvitą ar patvirtinimą (jei mokate internetu) atnešti pedagogui.

Studentų, daugiavaikėms šeimoms ir vienišoms mamoms taikoma 50% lengvata.

Tai patvirtinama dokumentais.

Jei atostogaujate ne vasarą, jei dirbate pamainomis ar slenkančiu grafiku – reikalinga pažyma.

Darželio kiemas  skirtas vaikų žaidimams ir tarnybiniam transportui. Prašome nevažiuoti.

 

 

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria Jūs tėveliai, išreiškiate savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštuAtkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei skiltyje bus pažymėta varnelė. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome būtinai patikslinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur Jūs turite uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu